Privacy Statement Derks

Privacy Statement Derks Schoenen Speciaalzaak B.V.

Dit is het Privacy Statement van Derks Schoenen Speciaalzaak B.V., gevestigd te 3841 CC Harderwijk aan de Donkerstraat 8; https://www.kderks.nl

 

Contactgegevens:

Derks Schoenen Speciaalzaak B.V.

Postadres: Smeepoortenbrink 46-48, 3841 EM Harderwijk

Tel. 00 31 341 412897

https://www.kderks.nl

Verwerkingsverantwoordelijke: K. Derks

E-mail: kantoor@kderks.nl

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Derks Schoenen Speciaalzaak B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

 • Aankoopgegevens
 • Op indicatie voetgegevens: lengte, breedte, ligging balpunt

 

 • Biometrische gegevens van personen jonger dan 16 jaar: meetgegevens van voeten en waar nodig correcties bij kinderen tot de voeten uitgegroeid zijn worden geregistreerd met toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door het invullen van de klantenkaart geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Derks Schoenen Speciaalzaak B.V. . Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor onze klantenadministratie: klantenvolgsysteem en gegevens voor inkoop
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor berichtgeving over een product
 • Het verzenden van onze klantenmailing, nieuwsbrief en/of reclamefolder als u daar toestemming voor heeft gegeven
Persoonsgegevens Doel Wettelijke

grondslag

Bewaar-

termijn

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Klantenadministratie

Klantenmailing, nieuwsbrief, reclamefolder.

Om dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Om goederen en diensten af te leveren.

Ter informatie over wijziging van diensten of producten.

Berichtgeving over product

Mogelijkheid bieden voor aanmaken account

Toestemming 12 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer Afhandelen betaling Gerechtvaardigd belang namelijk commercieel belang 7 jaar
Aankoopgegevens
Voetgegevens (lengte, breedte, ligging balpunt)
Klantenvolgsysteem over aankopen.

Gegevens voor inkoop.

12 jaar na laatste contact

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Gelieerde derde partijen: in de toekomst kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij naar aanleiding van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke transactie. We zullen zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en zullen u op de hoogte brengen alvorens gegevens worden overgedragen. Mocht er sprake zijn van wezenlijke veranderingen in de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan zullen we u eerst vragen toestemming te geven voor dergelijke veranderingen.

 

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde (e-mail)adres als u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email; u kunt ook aan de balie kenbaar maken dat u geen post van ons wilt ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Derks Schoenen Speciaalzaak B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Derks Schoenen Speciaalzaak B.V.) tussen zit.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@kderks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kantoor@kderks.nl

 

Wijzigingen 
Derks Schoenen Speciaalzaak B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. Check dit daarom regelmatig voor het meest actuele privacy beleid van Derks Schoenen Speciaalzaak B.V.