Privacy Statement Podologie

Privacy Statement Centrum voor Podologie Methode Derks
Dit is het privacy statement van het Centrum voor Podologie Methode Derks, gevestigd te 3841 CC Harderwijk aan de Donkerstraat 8; https://www.kderks.nl

 

Contactgegevens
Centrum voor Podologie Methode Derks
Bezoekadres: Donkerstraat 8, 3841 CC Harderwijk
Postadres: Smeepoortenbrink 46-48, 3841 EM Harderwijk
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke: K. Derks
E-mail voor Privacy gerelateerde vragen: kantoor@kderks.nl

 

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw onderzoek, controle(s) en behandeling in ons Centrum voor Podologie Methode Derks, bijvoorbeeld via uw ingevulde vragenlijst en het dossier dat wij hiertoe van u aanmaken. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Iedere medewerker is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van het Centrum voor Podologie Methode Derks  naar beste weten en kunnen.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Het Centrum voor Podologie Methode Derks is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens
Wij registreren persoonsgegevens van cliënten die vanwege voet- en/of aan de voet gerelateerde houdingsklachten een afspraak voor een onderzoek, controle of behandeling bij ons Centrum voor Podologie Methode Derks maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw arts en/of verwijzer(s), naam van uw zorgverzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, onderzoeksbevindingen, lichaamsmetingen en ingezette behandeling; BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Via de website legt het Centrum voor Podologie Methode Derks bezoekgegevens vast.


Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat het Centrum voor Podologie Methode Derks uw persoonsgegevens inclusief gezondheidsgegevens en onderzoeksbevindingen verwerkt. Door het invullen van de vragenlijst voor het eerste onderzoek verleent u ons toestemming voor de aanleg van uw dossier. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzer(s). Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg (klanttevredenheidsonderzoek) of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor personen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Als u akkoord gaat met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kunnen op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Centrum voor Podologie Methode Derks. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van podologische/podoposturale zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten;
 • voor het afhandelen van de betaling en indien van toepassing voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten;
 • geanonimiseerde gegevens kunnen voor deskundigheidsbevordering gebruikt worden;
 • via haar website legt Het Centrum voor Podologie Methode Derks bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoons-gegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie NAW, geboorte-datum, onderzoek en behandelplan Post Alleen na uw toestemming
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrechtIndienen declaratie als uw aanvullende verzekering een deel van de behandeling vergoedt NAW, geboorte-datum, BSN,Polisnummer, naam huisarts,declaratie zorg en/ofdeclaratie hulpmiddel Podonet/-VECOZO/ encryptie Wettelijke verplichting: Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorgVerwerkinsover-eenkomst
softwareleveranciers netbeheerders, IT beheer ACA, Presis, Avensys IT-beheer, levering software + updates, onderhoud, beveiliging, website Toegang uitsluitend voor zover noodzakelijk voor onderhoud en opsporing van fouten Cloud Verwerkersovereen-komst
Accountantskantoor Lentink / Boekhouding Facturatie, financiële admi-nistratie, account-tantscontrole met inbegrip het in handen van derden stellen van vorderingen Uitsluitend indien nodig NAW,Facturen Ter plekke van zorgverlener Verwerkingsovereen-komst
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudings-plicht van de auditor


Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres of per post. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email. Ook kunt u dit aan onze balie melden.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


Geautomatiseerde besluitvorming
Het Centrum voor Podologie Methode Derks neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies: Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

 

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kantoor@kderks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kantoor@kderks.nl

 

Wijzigingen 
Het Centrum voor Podologie Methode Derks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van ons Centrum voor Podologie Methode Derks.